Skip links

Privatlivs politik, herunder underretning om indsamling af personoplysninger

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Wavii indsamler, bruger, opbevarer og beskytter dine personoplysninger, når du bruger vores app. Vi tager beskyttelse af dine personoplysninger alvorligt og følger nøje de regler, der er beskrevet i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven.

Efter databeskyttelsesforordningens[1] artikel 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra andre.

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
 3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 4. Kategorier af personoplysninger
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere
 6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 7. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 8. Opbevaring af dine personoplysninger
 9. Automatiske afgørelser, herunder profilering
 10. Retten til at trække samtykke tilbage
 11. Dine rettigheder
 12. Klage til Datatilsynet

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger nedenfor i punkt 1. i denne politik

Med venlig hilsen

Wavii

 

1.       Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Wavii er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Wavii ApS
Kirkebjerg Allé 88, 2.
2605 Brøndby

CVR-nr.: 44057190

Telefon: 22826262

Mail: hello@waviiapp.io

2.       Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Levering af den service, som vores app giver til brugeren.
 • Tilpasning af appen for at den passer bedre til brugermønstret og videreudvikling af appen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Retsgrundlaget for at levere vores service til brugeren (dvs. drift af platformen, hvor brugere kan mødes og finde aktivitetspartnere) er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (nødvendig for opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i).
 • Retsgrundlaget for at levere vores service til brugeren ved brug af særlige kategorier af personoplysninger (se hvilke nedenfor i punkt 3) er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).
 • Retsgrundlaget for at tilpasse appen til brugermønstret og videreudvikling af appen (dvs. profilering for at forbedre appens funktioner og brugeroplevelse) er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke).

Når Wavii behandler personoplysninger på grundlag af dit samtykke, skal du være opmærksom på, at du har ret til at trække sit samtykke tilbage til enhver tid.

3.       Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger:
  • Navn
  • Telefonnummer
  • E-mail
  • Køn
  • Fødselsdagsdato (uden de sidste 4 cifre)
  • Sportsinteresser
  • Forholdsstatus (ikke obligatorisk)
  • Rygevaner (ikke obligatorisk)
  • Stjernetegn (ikke obligatorisk)
  • Arbejdssituation (ikke obligatorisk)
  • Kæledyr (ikke obligatorisk)
  • Kropsudsmykning (ikke obligatorisk)

 

 • Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme oplysninger):
  • Seksuel orientering (ikke obligatorisk)
 • Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser:
  • Ingen

 

4.       Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere inden for EU:

 1. Ingen

5.       Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Det drejer sig om Amazon Web Services, som er beliggende i USA.

Vi kan oplyse, at Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet. EU Kommissionen har d. 10. juli 2023 afgjort, at USA sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved overførsel af personoplysninger fra EU/EØS til USA på linje med beskyttelsesniveauet i EU/EØS.

6.       Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger er indsamlet direkte fra dig, når du opretter en profil eller opdaterer din profilinformation på Wavii.

7.       Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares så længe du har en bruger hos os. Hvis du ikke har været aktiv i mere end 12 måneder, vil vi kontakte dig via e-mail. Hvis du fortsat ikke giver udtryk for, at du ønsker at bruge din profil, vil vores system slette dine oplysninger

8.       Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi træffer ikke automatiske afgørelse vedrørende dig og din personoplysninger.

9.       Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

10.    Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

1.1.1       Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

1.1.2       Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

1.1.3       Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du kan til hver en tid slette din bruger/konto ved at gå til indstillinger > Konto instillinger > Rul ned i bunden og tryk “Slet bruger”

1.1.4  Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

1.1.5  Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

1.1.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

11. Klage til Datatilsynet ((hvis Domstolsstyrelsen er rette klagemyndighed, skal du tilrette afsnit 12))

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.